Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ V (2014- 2017)

Ban chấp hành Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhiệm kỳ V (2014- 2017)
Chủ tịch
Ông Đỗ Hà Nam

P. Chủ tịch – T. Thư ký
Bà Nguyễn Mai Oanh

Phó Chủ tịch
Ông Phan Minh Thông

Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Nam Hải

Ủy viên
Ông Bùi Chí Bửu

Ủy viên
Bà Vương Ngọc Bích

Ủy viên
Ông Trịnh Ngọc Minh


Ủy viên
Ông Vũ Văn Hải


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Hòa


Ủy viên
Ông Hà Huy Thắng


Ủy viên
Ông Lê Đình Huấn


Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Quéo


Ủy viên
Ông Đinh Hoài Minh


Ủy viên
Bà Nguyễn T. Ngọc Dung


Ủy viên
Ông Lê Tiến Hùng 


Ủy viên
Ông Nguyễn Đức Thụ 


Ủy viên
Ông Lê Anh Tuấn